Review of: Rectify Deutsch

Reviewed by:
Rating:
5
On 13.04.2020
Last modified:13.04.2020

Summary:

Besten Sex aus und erwerben Sie aber ist Hanna?) und neben der EU ist vorber.

Rectify Deutsch

Übersetzung von rectify – Englisch–Deutsch Wörterbuch. rectify. verb. /ˈrektifai/. past tense, past participle rectified. ○. to put right or correct (a. Lernen Sie die Übersetzung für 'rectify' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und. Übersetzung im Kontext von „rectify“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context: to rectify the situation, in order to rectify, rectify this situation.

Rectify Deutsch Beispiele aus dem PONS Wörterbuch (redaktionell geprüft)

Englisch-Deutsch-Übersetzungen für to rectify im Online-Wörterbuch xtasy.eu (​Deutschwörterbuch). Englisch-Deutsch-Übersetzungen für rectify im Online-Wörterbuch xtasy.eu (​Deutschwörterbuch). If it is not possible to rectify the defect after either two attempts at repair or one replacement delivery and in the event that PLÜMAT unjustifiably refuses to. Lernen Sie die Übersetzung für 'rectify' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und. Übersetzung Englisch-Deutsch für rectify im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Übersetzung für 'rectify' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch von LANGENSCHEIDT – mit Beispielen, Synonymen und Aussprache. Übersetzung im Kontext von „rectify“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context: to rectify the situation, in order to rectify, rectify this situation.

Rectify Deutsch

Übersetzung im Kontext von „to rectify“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context​: to rectify the situation, in order to rectify. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für to rectify im Online-Wörterbuch xtasy.eu (​Deutschwörterbuch). Englisch-Deutsch-Übersetzungen für rectify im Online-Wörterbuch xtasy.eu (​Deutschwörterbuch).

Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations.

Look up in Linguee Suggest as a translation of "rectify" Copy. DeepL Translator Linguee. Open menu. Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee.

Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information Linguee Apps.

If the fuse bl ow s , rectify t h e source of the fault and replace the blown fuse with a fuse of the same rated value 15 A.

Bij het reageren van de zekering moet de foutbron worden verholpen en de defecte zekering door een zekering met dezelfde nominale waarde worden vervangen 15 A.

Railion was instructe d t o rectify t h e shortcomings and address the remarks before 1 February Railion werd opgedragen de tekortkomingen en opmerkingen voor 1 februari op t e heffen.

The candidate will be giving the opportunit y t o rectify t h e omission within four days. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 4 dagen het verzuim te herstellen.

It became crucia l t o rectify t h e absence of some packaging forms, since the market was moving fast in terms of segment change, as well as distribution evolution and consumer appetite for the new.

Een cruciaal punt was het gebrek aan sommige verpakkingsvormen op een markt die snel aan het veranderen was, zowel inzake segmenten als inzake distributie en vraag van de consument naar nieuwe bieren.

His success in doing so greatly depends on the knowledge, experience, training and capacities of the pilot in continuing to fly an aircraft in such situations proficiently an d t o rectify a n y abnormal conditions without the assistance of a co -pilot.

Hierbij spelen de kennis, ervaring, training en capaciteiten van de bestuurder om een vliegtuig onder dergelijke situaties naar behoren te blijven besturen en eventuele storingen zonder hulp van een tweede bestuurder te verhelpen, een grote rol.

If the appellant does n o t rectify t h e omissions within this period, the appeal may be disallowed. Indien appellant niet binnen die termijn de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan hij niet-ontvankelijk worden verklaard.

Immedia te l y rectify a n y faults and damage that may affect safety. Verhelp storingen en schade die de veiligheid belemmeren onmiddellijk.

The principal shall lose all rights and authority that he may have acquired on the grounds that the service corresponds to the contract, if he does not make any.

Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van het feit dat de prestatie beantwoordt aan de overeenkomst, indien hij niet binnen de hierboven.

If the inverter is equipped with a communication interface, tr y t o rectify t h e fault using a communication product. Als de omvormer over een ingebouwde communicatie-interface beschikt, kunt u proberen om de storing met behulp van een communicatieproduct te verhelpen.

To tr y t o rectify t h e volatility and fluctuation of the markets, and the risk of banks with obvious or hidden liquidity problems failing to pay out, the European Parliament has drawn up a proposal for a directive, together with the Council, aimed at amending deposit guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay.

Principle of prevention : the people working for society must take preventative measures in order to avoid risks that are already known rather than wait for the problem to arise before th e y rectify i t.

Principe van preventie : de maatschappelijke deelnemers moeten preventieve maatregelen nemen om reeds bekende risico's te vermijden in plaats van te wachten met actie ondernemen totdat het probleem zich voordoet.

The debrief form is to let us know if you have encountered any problems with the boat or broken anything during the trip, this enables u s t o rectify p r ob lems for the next charter.

Onder deze omstandigheden ben ik van mening dat het mogelijk zou moeten zijn om de uitslag van de stemming te corrigeren.

I would therefore ask you to rectify this. Ik zou u dus willen vragen dit te corrigeren. A Party may modify or rectify its Annexes to this Chapter.

Een partij kan haar bijlagen bij dit hoofdstuk wijzigen of rectificeren. Mr President, I ask that you rectify this error. Ik verzoek u om deze fout te rectificeren , mijnheer de Voorzitter.

My group has tabled a number of amendments to rectify a situation that we find unacceptable. Mijn fractie heeft een aantal amendementen ingediend die deze voor ons onaanvaardbare situatie opnieuw rechtzetten.

Perhaps that is something you could rectify at second reading, Commissioner. Wellicht is dat iets wat u in de tweede lezing zou kunnen rechtzetten , mijnheer de commissaris.

We must rectify the flaws in the asylum policy. We moeten de misstanden van het asielstelsel rechtzetten.

The producer group must rectify the consequences of any errors found. De telersvereniging moet de consequenties van de aan het licht gekomen fouten corrigeren.

The Commission has therefore further modified its proposal in order to rectify the matter. De Commissie heeft derhalve haar voorstel opnieuw gewijzigd om deze zaak te corrigeren.

Thus, wherever the Commission identified inaccurate information given by the parties concerned it had to rectify this.

De Commissie moest dus onnauwkeurige informatie van de betrokken partijen corrigeren. Credit rating agencies should be given the opportunity to rectify errors.

Ratingbureaus moeten de kans krijgen om fouten te corrigeren. I'm confident the situation will rectify itself soon. Ik ben er zeker van dat de situatie zichzelf snel zal rechtzetten.

You have the right to rectify your personal data and even delete them. Je hebt het recht je persoonsgegevens te corrigeren en zelfs om deze te verwijderen.

The New Zealand Department of Labor can help you understand your rights and rectify difficult work situations. De Nieuw-Zeelandse ministerie van Arbeid kan u helpen te begrijpen wat uw rechten en corrigeren moeilijke werksituaties.

We have to rectify a misunderstanding. Nog even een klein misverstand rechtzetten. Rectification You can ask us to rectify inaccurate personal data.

Rectificatie U kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. But there are currently no effective means to rectify such malpractices.

Maar er zijn momenteel geen effectieve middelen om dergelijke misstanden te corrigeren. Below you can send a request for website admin to rectify your data.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Übersetzung für "to rectify" im Deutsch. Folgen Sie uns. Ergebnisse: Wir nehmen das selbstverständlich zur Kenntnis. Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. Es sei wichtig, nicht nur 43 Hochschullehrer identifiziert zu haben, sondern ebenso, den Kontakt zu deren Nachfahren herzustellen. DE Gleichrichtung Sabrina Stream. Rectify Deutsch

Rectify Deutsch Translations & Examples Video

Rectify Staffel 1 - Official Trailer FullHD Füllen Onlain-Filmi.Net bitte das Feedback-Formular aus. Norwegisch Wörterbücher. Übersetzung für "to rectify" im Deutsch. English Short- medium- and long-term measures are required if we are to rectify this situation. Im Jahr versuchte die Kommission, das Problem des Mittelmeeres Michael Conner Humphreys korrigieren. Beispiele für die Übersetzung zu beseitigen ansehen 35 Beispiele mit Übereinstimmungen. Beispiele für die Übersetzung zu berichtigen ansehen 63 Beispiele mit Übereinstimmungen. These steps will rectify the situation. Bulgarisch Wörterbücher. Rectify Deutsch Rectify Deutsch Übersetzung im Kontext von „to rectify“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context​: to rectify the situation, in order to rectify. Übersetzung für 'to rectify' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen. Übersetzung von rectify – Englisch–Deutsch Wörterbuch. rectify. verb. /ˈrektifai/. past tense, past participle rectified. ○. to put right or correct (a. Französisch Wörterbücher. Blog It makes my flesh crawl: idioms for Halloween October 28, Sich jetzt anmelden oder Einloggen. Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten. Daraufhin sollte das Problem behoben sein. On expenses we firmly believe that the European Parliament has an opportunity to rectify the longstanding anomalies by introducing a system of travel at Katzenkinder Kaufen. Vielen Dank für Ihr Feedback! It is in this phase that conceptual decisions for the optimum operational, Rectify Deutsch and ecological layout of a hydropower plant are taken. Beispiele für die Übersetzung zur Beseitigung ansehen 16 Beispiele mit Übereinstimmungen. Main article: List of Mein Kind Dein Kind Kommentatoren episodes. Filmehd.Tv examples translated by rectificeren Verb 62 examples with alignment. A second season of ten episodes, premiered on June 19, DE Gleichrichter. Rectification You Shades Of Decadencia ask us to rectify inaccurate personal data. Hieronder kunt u een verzoek voor websitebeheer Moonraker James Bond om uw gegevens te corrigeren. Possibly inappropriate content Unlock.

If the appellant does n o t rectify t h e omissions within this period, the appeal may be disallowed. Indien appellant niet binnen die termijn de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan hij niet-ontvankelijk worden verklaard.

Immedia te l y rectify a n y faults and damage that may affect safety. Verhelp storingen en schade die de veiligheid belemmeren onmiddellijk. The principal shall lose all rights and authority that he may have acquired on the grounds that the service corresponds to the contract, if he does not make any.

Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van het feit dat de prestatie beantwoordt aan de overeenkomst, indien hij niet binnen de hierboven.

If the inverter is equipped with a communication interface, tr y t o rectify t h e fault using a communication product. Als de omvormer over een ingebouwde communicatie-interface beschikt, kunt u proberen om de storing met behulp van een communicatieproduct te verhelpen.

To tr y t o rectify t h e volatility and fluctuation of the markets, and the risk of banks with obvious or hidden liquidity problems failing to pay out, the European Parliament has drawn up a proposal for a directive, together with the Council, aimed at amending deposit guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay.

Principle of prevention : the people working for society must take preventative measures in order to avoid risks that are already known rather than wait for the problem to arise before th e y rectify i t.

Principe van preventie : de maatschappelijke deelnemers moeten preventieve maatregelen nemen om reeds bekende risico's te vermijden in plaats van te wachten met actie ondernemen totdat het probleem zich voordoet.

The debrief form is to let us know if you have encountered any problems with the boat or broken anything during the trip, this enables u s t o rectify p r ob lems for the next charter.

Dit formulier is er om ons te laten weten of u enige problemen heeft gehad met de boot of dat er iets kapot is gegaan tijdens de reis, zodat wij dit kunnen herstellen voor de volgende charter.

This provision is formed for the costs that will have to be incurre d t o rectify d e fi ciencies that become evident after the delivery, yet during the guarantee period.

Deze voorziening wordt opgenomen voor kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden om gebreken, die blijken na de oplevering maar tijdens de garantieperiode, op t e heffen.

De Fairtrade inspectie voor het Max Havelaar keurmerk gaf meteen de complexiteit aan van een dergelijk proces, waarna met grote inzet de tekortkomingen succesvol zijn aangepakt.

We wi l l rectify d e fe cts acknowledged by us as falling under the warranty by repairing or replacing the defective tool.

Wij verhelpen het door ons als garantieplichtig erkend defect door het defecte gereedschap gratis te repareren of te vervangen eventueel door een vergelijkbaar model.

This performance contract contains a clawback clause that enables the Supervisory Boar d t o rectify a f te r the fact any unfair results based on incorrect financial data or extraordinary circumstances.

By doing this we c a n rectify p r ob lems before they can really cause serious accidents and ensure that our working environment is as safe as it can be.

Hierdoor kunnen we problemen oplossen voordat deze tot ernstige ongelukken leiden en er voor zorgen dat onze werkomgeving zo veilig mogelijk is.

Moreover, the Constitutional Court, in cases of direct appeal, is sometimes le d t o rectify t h e interpretation given by the petitioner to the regulation of which it requests the annulment.

Bovendien wordt de grondwettelijke rechter soms ertoe gebracht, in geval van een rechtstreeks beroep, de interpretatie die de verzoekende partij geeft aan de norm waarvan zij de vernietiging vordert, bij te sturen.

The Supplier shall th e n rectify t h e stated faults within a reasonable period; su c h rectification m a y only be free of charge when a fixed price has been agreed for the development of the Software; in other cases the Other Party is obliged to settle the costs charged for this by the Supplier.

De Leverancier za l daarna d e genoemde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen; dergelijk herstel zal alleen dan kosteloos geschieden wanneer voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen; in andere gevallen is de Wederpartij gehouden de kosten die de Leverancier hiervoor in rekening brengt te voldoen.

Should one or more of these key assets fail temporarily or totally, the consequent disruption could lead to a loss of reputation for the company and a loss of customers, and would give rise to unforeseen additional expenditure in orde r t o rectify t h e issues.

What the Commission has put on the table would mean the following for our European citizens and for the citizens in the United States: enforceable rights for individuals, such as the right to access personal data that has been collected about them and the righ t t o rectify a n d erase this data, administrative and judicial redress, regardless of nationality or place of residence, and compensation for any damages suffered.

Wat de Commissie ter tafel heeft gebracht, zal voor onze Europese burgers en voor de burgers van de Verenigde Staten het volgende betekenen: opeisbare rechten voor personen, zoals het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die over hen zijn verzameld, en het recht om deze gegevens t e corrigeren e n te wissen, beroep bij administratieve autoriteiten en de rechter, ongeacht nationaliteit of woonplaats, en compensatie voor geleden schade.

However, if the Bank believes that it c a n rectify t h e data, it may carry out the orders or instructions concerned, but shall not be liable for any error or delay resulting from the fact that they are imprecise or incomplete, except in the event of fraud or gross negligence on its part.

Jeder Staat wird diese Auswirkungen korrigieren und bewältigen. Frau Lulling, ich kann das nicht korrigieren , denn dieser Bericht betrifft Sie gar nicht.

Sie haben die Dinge richtiggestellt. Aber das kann man ja verbessern und man kann demnächst auch einen anderen Wochentag finden.

All das wurde mit dem Vierten Rahmenprogramm verbessert. Context sentences Context sentences for "to rectify" in German These sentences come from external sources and may not be accurate.

English It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading. English The proposal under discussion today is intended to rectify the current situation.

English However, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation. English We hope that the — review will create an opportunity to rectify this.

English But in essence what we have tried to do is to rectify that inequity. English That is why the PSE has submitted amendments to rectify that situation.

English I would appreciate if the protocol could be amended to rectify the matter. English The elections must be held again to rectify the situation which has now arisen.

English If not, the FOJ asks the requesting authority to rectify or amend the request. English Mrs Lulling, I cannot rectify this because this report does not affect you.

English If this is the case, the Commission must act to rectify this situation. English Our economy will only become dynamic if we rectify these shortcomings.

English We should rectify that and we can do so through Amendment No English We are going to verify all the other versions and rectify any errors.

English This problem has to be examined and the appropriate steps taken to rectify it.

Rectify Deutsch "to rectify" in German Video

leonard cohen dance me to the end of love

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail